Handicap

Dienst Sociale zaken
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Emailadres

Tel : 02 370 22 76 of 02 370 22 35


 

U kan uw dossier online raadplegen op www.handiweb.be

De aanvragen kunnen worden gedaan via telefonische afspraak.

Aanvraag voor een tegemoetkoming en evaluatie van de handicap

Sinds 1 juli 2016 kunnen personen jonger dan 65 jaar zelf hun aanvraag voor steun en een tegemoetkoming indienen

Voor personen van 65 jaar en ouder, kunnen ook zelf hun aanvraag voor steun en een tegemoetkoming indienen

Voor de samenstelling van het aanvraagdossier voor een inkomensvervangende tegemoetkoming/integratietegemoetkoming (IVT/IT) en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), zijn de toepassingen toegankelijk via

 • uw elektronische identiteitskaart,
 • uw pincode en een kaartlezer of
 • via itsme

 

Tot 21 jaar kunnen kinderen met een handicap recht hebben op bijkomende kinderbijslag (neem contact op met uw kinderbijslagfonds).

 

Er zijn verschillende diensten beschikbaar om u te helpen uw dossier in te dienen:

 • De sociale dienst van uw ziekenfonds
 • De maatschappelijk assistenten van de Directie-generaal Personen met een handicap kunnen u ook helpen: 0800 987 99 (gratis nummer). Deze dienst antwoordt op vragen en informeert u over de erkenning van de handicap.

Adres: Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel

 • Aan het loket van de sociale dienst van de gemeente, op afspraak

Voor het indienen van de aanvragen vragen wij u uw identiteitskaart, de naam en voornaam van uw behandelend arts en uw bankrekeningnummer voor de aanvragen om financiële steun mee te brengen.

Het is mogelijk om u door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Die moet in het bezit zijn

 • van een volmacht en
 • van de identiteitskaart van de persoon door wie hij wordt gestuurd.

 

De procedure is gratis.


Parkeerkaart

De parkeerkaart voor mindervaliden is nominatief, en bijgevolg, onderworpen aan de aanwezigheid van de gehandicapte persoon in het voertuig wanneer deze er gebruik van maakt tijdens verplaatsingen.

De kaart is persoonlijk : niemand mag ze gebruiken indien u niet aan boord van het voertuig bent.


Parkeerzones voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Degene die een parkeerplaats voor een persoon met beperkte mobiliteit voor zijn woning wenst te hebben, wordt verzocht een gemotiveerde aanvraag via het formulier met ingesloten de volgende documenten:

 • een fotokopie van zijn identiteitskaart (recto-verso) ;
 • een fotokopie van het getuigschrift van de erkenning van de handicap, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid – Kruidtuin, 50 – 1000 Brussel ;
 • een fotokopie van zijn parkeerkaart (recto-verso) ;
 • een fotokopie van het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig of van het voertuig van de persoon die hem vervoert en op hetzelfde adres ingeschreven is ;
 • een fotokopie van 
  het rijbewijs en van de autoverzekering.


In de aanvraag van de verzoeker dient vermeld te worden dat hij geen garage heeft.

De aanvraag wordt naar de bevoegde diensten van de Politiezone Zuid gestuurd, die ze onderzoeken.

Opmerking: de voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet individueel en mogen daarom gebruikt worden door alle personen die houder zijn van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

De gehandicapte personen kunnen over het algemeen genieten van de volgende faciliteiten :

 • Kortingskaart voor het openbaar vervoer
 • Fiscale maatregelen voor uw voertuig
 • Sociale en fiscale maatregelen


De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de Dienst Sociale Zaken of op www.handicap.fgov.be


Taxicheques

De gemeente Vorst verleent sinds meerder jaren taxicheques onder bepaalde voorwaarden.

Sinds juli 2012 is de uitgifte ervan echter geregionaliseerd en zijn deze taxicheques dus dezelfde in het ganse Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om er recht op te hebben, moet je een aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen waaraan de volgende documenten toegevoegd worden : (te overhandigen aan de dienst Sociale Zaken)

 • Een medisch attest dat getuigt van uw ongeschiktheid om het openbaar vervoer te gebruiken;
 • Een attest dat getuigt van een handicap opgemaakt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Financiëntoren - Kruidtuinlaan, 50 - 1000 Brussel) of een kopie van uw identiteitskaart indien u minstens 75 jaar oud bent;
 • Een attest van de mutualiteit betreffende de verhoogde tegemoetkoming RVV (voormalig WIGW);

Wanneer uw aanvraag (Formulier taxicheques) aanvaard werd door het College van Burgemeester en Schepenen, worden u om de 2 maanden en uitsluitend op reservering 5 taxicheques van een waarde van 5€ (25€) toegekend.

Afdrukken