Stedenbouw - Leefmilieu

 
Schepen:
Alain MUGABO

amugabo@forest.brussels

Dienst Stedenbouw - Leefmilieu

Het loket is uitsluitend toegankelijk op afspraak.

Technisch centrum
Brusselsesteenweg, 112
1190 Brussel
Toegangsplannen

Postadres:
Pastoorstraat 2
1190 Brussel

 

Technische permanentie

 

E-mailadres

 • Voor alle inlichtingen over stedenbouw:

stedenbouw@vorst.brussels

 • Voor alle informatie over een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen:

si@vorst.brussels

 • Voor alle inlichtingen over milieuvergunningen:

milieuvergunning@vorst.brussels


Telefoon

Administratieve inlichtingen
 • Opvolging van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag en algemene inlichtingen over stedenbouw:

02 348 17 21 - 02 348 17 26

 • Opvolging van een aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen en algemene informatie over aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen:

02 348 17 26  – 02 348 17 58

 • Opvolging van een milieuvergunningsaanvraag en algemene inlichtingen over leefmilieu:

02 348 17 14 - 02 348 17 27

 
Technische inlichtingen
 • Technische vragen naar aanleiding van een bericht van onvolledig dossier:

02 348 17 85 – 02 348 17 28

 • Technische vragen stedenbouw:

02 346 88 24

 • Technische vragen leefmilieu:

02 348 17 27

 • Technische vragen stedenbouwkundige inlichtingen:

02 348 17 58 - 02 348 17 28

 • Technische vragen over een premieaanvraag:

02 348 17 24 - 02 348 17 25

 • Technische vragen over een openbaar onderzoek:

02 348 17 21 - 02 348 17 23

 • Voorstelling van een project:

02 348 17 41 – 02 348 17 48


Nieuws

Opzoekingen van archiefstukken en aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen gebeuren voortaan via het IRISbox-platform.

Meer informatie


Opgelet: de gewestelijke premies worden niet meer door de gemeenten verwerkt.
De “RENOLUTION”-renovatiepremies treden in werking vanaf 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitaal loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie op de gewestelijke website


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alle persoonlijke gegevens verzameld in het kader van de verschillende formulieren die ter beschikking worden gesteld op de website hebben als doel de vergunningsaanvragen (stedenbouw, leefmilieu) te beheren volgens de volgende wettelijke verplichtingen:

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en zijn toepassingsbesluiten en in het bijzonder:

 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling
 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

 

De duur van bewaring komt overeen met de duur van de behandeling en van de wettelijke en/of archiveringsverplichtingen. Indien u uw rechten (toegang, rechtzetting, …) wenst toe te passen als betrokken persoon of indien u vragen heeft over de AVG, gelieve contact op te nemen met de DPO van het Gemeentebestuur via dpo@vorst.brussels.

 


Dienst Stedenbouw - Leefmilieu

Afdrukken