Stedenbouw - Leefmilieu

 
Schepen:
Alain MUGABO

amugabo@forest.brussels

Dienst Stedenbouw - Leefmilieu
Technisch centrum
Brusselsesteenweg, 112
1190 Brussel
Toegangsplannen

Tel: 02 348 17 21 - 02 348 17 26
Fax: 02 348 17 29
E-mail: stedenbouw@vorst.brussels of  milieuvergunning@vorst.brussels

Op woensdag houdt de dienst Stedenbouw - Leefmilieu geen telefonische permanentie.

OPGELET
Betalingen gebeuren uitsluitend op elektronische wijze (Bancontact-Mistercash) kredietkaarten worden niet aanvaard

COVID-19

De werkingsmodaliteiten van het loket zijn gewijzigd
Voor alle inlichtingen kan u de dienst vooraf contacteren per telefoon of per e-mail.


 

Indiening van dossier of van aanvullende stukken

Volgend op de inwerkingtreding van de wijzigingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening BWRO en van zijn uitvoeringsbesluiten, kunnen de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en attesten uitsluitend op afspraak worden ingediend:

  • Op donderdagochtend voor de nieuwe aanvragen
  • Op donderdagnamiddag voor de afgifte van aanvullende stukken van de vergunningsaanvragen ingediend vanaf 1 september 2019


Raadpleging van archiefstukken

Het raadplegen van archiefstukken is mogelijk op afspraak op donderdag en uitsluitend na online (via email) of telefonische bestelling.

Attest van overname van handelszaak

Per e-mail: stedenbouw@vorst.brussels
Aan het loket:

  • op maandagochtend zonder afspraak,
  • op maandagnamiddag uitsluitend op afspraak.

Voor elke overname van handelszaak dient u tevens contact op te nemen met de dienst handel: www.vorst.irisnet.be/nl/gemeentediensten/handel-tewerkstelling

LOKET

De bezoekers worden verzocht zich minstens 1/2 uur voor de sluiting van het loket aan te melden.

Technische permanentie

Inlichtingen over lopende aanvragen, voorstelling van project, diverse technische inlichtingen, premieaanvragen, attest van overname van handelszaak.

Op maandag van 8u30 tot 12u00 en op afspraak van 13u00 tot 16u00

Administratieve permanentie

Zonder afspraak: afgifte van aanvullende stukken van dossiers ingediend vóór 1 september 2019, verlengingen, betaling belasting.
Op afspraak: raadpleging archief, afgifte van nieuwe dossiers en afgifte van aanvullende stukken van dossiers.

Op donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00

Aanvullende administratieve permanentie

Op afspraak: afgifte van aanvullende stukken van dossiers ingediend vóór 1 september 2019, verlengingen, betaling belasting, raadpleging archief, afgifte van nieuwe dossiers en afgifte van aanvullende stukken van dossiers.

Op donderdag van 16u00 tot 20u00

Raadpleging van de dossiers tijdens het openbaar onderzoek

Van maandag tot woensdag van 08u00 tot 16u00
Op donderdag van 08u00 tot 20u00
Op vrijdag van 8u00 tot 12u00


Nieuws:

Nieuw reglement Belastingen Stedenbouw-LeefmilieuAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alle persoonlijke gegevens verzameld in het kader van de verschillende formulieren die ter beschikking worden gesteld op de website hebben als doel de vergunningsaanvragen (stedenbouw, leefmilieu) te beheren volgens de volgende wettelijke verplichtingen:

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en zijn toepassingsbesluiten en in het bijzonder:

  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling
  • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de formulieren voor de ontvangst van de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen en attesten evenals, voor gemengde projecten, de aanvragen om milieuvergunningen en -attesten

 

De duur van bewaring komt overeen met de duur van de behandeling en van de wettelijke en/of archiveringsverplichtingen. Indien u uw rechten (toegang, rechtzetting, …) wenst toe te passen als betrokken persoon of indien u vragen heeft over de AVG, gelieve contact op te nemen met de DPO van het Gemeentebestuur via dpo@vorst.brussels.
 

Afdrukken