De gemeentelijke begroting 2016

In zijn zitting van 08 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Vorst de begroting 2016 goedgekeurd.

 

De gewone begroting

De buitengewone begroting

Conclusies


Het College wenste de begroting tijdig in te dienen teneinde zo snel mogelijk te kunnen beschikken over de nodige kredieten die de Gemeente toelaten haar verschillende beleidsbeslissingen ten uitvoer te kunnen brengen.

Maar de opmaak van de begroting is een langdradige en ingewikkelde onderneming gebleken, die nu ook nog ingewikkeld blijkt.

Om de begrotingsbesprekingen tijdens de gemeenteraad van december 2015 te kunnen voeren, werd een eerste ontwerp van de begrotingsprognoses opgesteld, maar de gewestelijke toezichthoudende overheid heeft de Gemeente verzocht haar cijfers te herzien.
Zo moesten de uitgaven in verband met de werkingskosten en het bedrag van de loonmassa worden verminderd, met alle consequenties van dien (aanwervingsstop, geen bevorderingen, enz.).

De begroting werd zodoende herzien, rekening houdend met de gewestelijke verplichtingen.

 • De Inkomsten bedragen € 93.712.518 en de uitgaven € 98.531.270.
 • De gewone Begroting vertoont dus een tekort van € 4.818.751 op het eigen dienstjaar.
 • Het globale resultaat van de gecumuleerde dienstjaren wordt afgesloten met een tekort van € 3.656.200.


De gewone begroting


A.  De ontvangsten

1) De prestatie-ontvangsten: € 5.085.061 (5,43 %)

 • De voornaamste prestatieontvangsten zijn de tussenkomsten van de ouders in de kinderdagverblijven en peutertuinen (€ 670.000), voor de schoolmaaltijden (€ 355.000) en voor het toezicht in de scholen (€ 370.000).
 • De doorgangsrechten van de energieleveranciers brengen € 1.867.106 op.2)  De overdrachtsontvangsten: € 86.033.900 (91,81 %)

 • Goed nieuws: er is geen verhoging van de belastingen; evenmin is er sprake van nieuwe belastingen.
 • De aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting wordt behouden op 7 % en brengt € 13.282.117 in het laatje en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt behouden op 3.120 en levert € 23.131.077 op.
 • Het aandeel van Vorst in het Gemeentefonds bedraagt € 11.921.199.
 • De gewestdotatie ter compensatie van de afschaffing van de belasting op de drijfkracht en de belasting op het informaticamateriaal (Fiscaal Compensatiefonds) bedraagt € 2.093.404.
 • Een bedrag van € 1.012.357 is ingeschreven voor de bijdrage ter verbetering van de begrotingstoestand.
 • De bijkomende dotatie ter compensatie van de negatieve effecten van de berekening van het Gemeentefonds bedraagt € 1.095.585.
 • De dotatie voor de aanwezigheid van de Nederlandstalige schepen bedraagt € 1.560.201.
 • Een gewestelijke subsidie van € 1.010.157 is voorzien voor de baremaverhogingen.

 

3)   De schuldontvangsten : € 2.593.557 (2,77 %)

 • Het betreft voornamelijk ontvangsten afkomstig van de dividenden van de intercommunales (Interga – Interelec – Hydrobru).

 

B. De uitgaven

1)   De personeelsuitgaven: € 52.317.281 (53,10 %)

 • De gesubsidieerde uitgaven voor het onderwijzend personeel vertegenwoordigen € 11.348.179.
 • De bijdragen voor de pensioenen bedragen € 8.334.959.
 • Voor het supplement van de eindejaarspremie 2016 werd een bedrag van € 305.000 voorzien.
 • Op basis van de prognoses van het Planbureau werd een indexering van de lonen met 2 % opgenomen.


 2)  De werkingsuitgaven : € 8.069.269 (8,19 %)

 • Zoals aangekondigd, werden de uitgaven verminderd in vergelijking met de oorspronkelijke voorstellen. Ze zijn nu becijferd op € 8.069.269. Dit komt neer op een vermindering met € 1.071.238 in vergelijking met de begroting 2015.3)  De overdrachtesuitgaven: € 33.090.805 (33,58 %)
Twee enorme posten!!!

a)  De subsidie aan het OCMW: € 16.500.000 (49,92 %)
Dit bedrag stijgt met € 800.000 ten opzichte van de begroting 2015 en met € 2.154.457 ten opzichte van de rekening 2014.

b)    De politiezone: € 12.849.215 (38,87 %)
Het ingeschreven bedrag voor de zone komt overeen met dat van de begroting 2015.
Dit bedrag zou moeten worden aangepast, maar er dient opgemerkt dat de jaarrekeningen van 2012 en 2013 nog niet werden opgesteld.

De rekening 2012 van de zone wordt afgesloten met een tekort van € 573.000 op het eigen dienstjaar; het gecumuleerde tekort bedraagt € 313.000.

 •  De som van deze twee subsidies vertegenwoordigt 88,79 % van het totaal van de uitgaven.
 • De huisvestingspremie toegekend aan de jongeren blijft behouden en wordt begroot op € 30.000.


4)  De schulduitvangen: € 5.053.913 (5,13 %)

 • De lasten van de investeringsleningen bedragen € 4.729.953.
 • Debetintresten voor een bedrag van € 215.000 werden voorzien om de noodzakelijke thesaurievoorschotten te dekken.
 • Het volume van de schuld met inbegrip van de investeringen bereikt op 1 januari 2016 een bedrag van: € 39.973.493.

 

Terug naar boven

De buitengewone begroting


 • De Ontvangsten bedragen € 37.405.166 en de uitgaven bereiken in totaal € 48.135.672.
 • Het eigen dienstjaar sluit af met een tekort van € 10.730.505.
 • Het resultaat van de overboekingen is een batig saldo van € 10.730.502.
 • Het resultaat van de gecumuleerde dienstjaren vertegenwoordigt een batig saldo van € 3.237.845.


A. De ontvangsten  (€ 37.405.166)

1)  De overdrachtsontvangen: € 16 489 870
Deze zijn samengesteld uit de te verkrijgen subsidies (opgenomen in de tabel van de bijlagen).

2)  De investeringsontvangsten: € 850 000
Deze komen in feite overeen met de opbrengst van de realisatie van de te desinvesteren gebouwen:

 • Het gaat om het terrein op de hoek van de Neerstalsesteenweg en de Katangastraat, geraamd op € 850.000. De opbrengst van de verkoop zal worden overgedragen naar het buitengewoon reservefonds.


3) De schuldontvangsten : (€ 20 065 296)
Deze vertegenwoordigen het totaal aan af te sluiten leningen om de investeringsuitgaven te financieren.


B) De uitgaven: (€ 48 135 672)

1) De overdrachtsuitgaven: € 172 800     [€ 183 200]

 • Vervanging verwarmingsketel Sint-Alenakerk    € 9.600
 • Sluiting Sint-Antoniuskerk    € 13.200
 • BRASS: machinekamer    € 150.000
 • [Aansluiting multiconfessionele begraafplaats]    [€ 10.400]


2)  De investeringsuitgaven : € 47 135 672

Het betreft het investeringsprogramma opgenomen in de bijlagen dat, onder meer, de volgende grote posten omvat:

 • Gemeentehuis    € 5.751.522
 • Nieuwe school Bempt    € 5.585.000
 • Renovatiewerken scholen    € 4.000.000
 • Inrichtingswerken kinderdagverblijven    € 470.000
 • Duurzaam Wijkcontract Albert    € 8.000.000
 • Duurzaam Wijkcontract Abdij    € 4.000.000
 • Enz.


Het dient benadrukt dat er, ondanks de moeilijkheden in andere domeinen, een gigantische inspanning werd geleverd inzake investeringen door bijna € 48.000.000 te besteden, bestaande uit € 20.000.000 lening, € 16.500.000 subsidie en € 11.000.000 voorheffing.

3)  De schulduitgaven: € 496

 • Belegging van een vervallen recht    € 496

[Multiconfessionele begraafplaats - vrijgave deelname]    [€ 12.896]

Terug naar boven

 

Conclusies


Hoe dan ook lijkt het begrotingstraject de komende jaren delicaat en moeilijk te zullen worden. Tegen 2018 moet er immers voor een evenwicht worden gezorgd en om dit te bereiken, zullen we moeten aanvaarden om aanzienlijke inspanningen te leveren. Het is ook gekend dat hoe verder men voorspelt, hoe troebeler het zicht dreigt te worden op de conjunctuur, bezaaid met ontgoochelingen!

 • De Europese en nationale economische en financiële context wordt gekenmerkt door:

o  een zwakke groei;
o  weinig investeringen;
o  een volatiele beurs;
o  fiscale onzekerheden;
o  een kelderende olieprijs;
o  en historisch lage intresten.

 • Dit alles heeft ook zijn weerslag op de gemeentefinanciën.
 • In een dergelijke context heeft de Gemeente af te rekenen met een aantal moeilijkheden, veroorzaakt door exogene elementen die een invloed hebben op de inspanningen van het College.

o    Net als de andere gemeenten moet Vorst een oplossing vinden voor de uitdaging van de demografische boom. In het schooljaar 2013 waren er 2.500 leerlingen ingeschreven in het kleuteronderwijs en 3.800 in het lager onderwijs. Deze cijfers stijgen enkel.
o    De Gemeente ondergaat een vermindering van de ontvangsten.
Het is niet nodig te herinneren aan de fiscale spitstechnologie van bepaalde grote ondernemingen wat betreft het kadastrale inkomen voor outillage.
o    Aan de gemeenten worden nieuwe lasten opgelegd: de vennootschapsbelasting (33 %) van de intercommunales zal een impact hebben op de prijzen van de energiebevoorrading (gas-elektriciteit).
o   We stellen ook een verhoging van de waterprijs vast.
o De inkohiering van de personenbelasting wordt doorberekend op de fiscale ontvangsten. Zoals de Vereniging van de Stad en de Gemeenten benadrukt, vormt het verschil tussen de ramingen van de federale overheid en de bedragen die werkelijk worden geristorneerd een aanhoudend probleem waar dringend een oplossing voor moet worden gevonden.
o   De federale overheid heeft een vermindering van € 2.466.551 van de inkomsten uit de personenbelasting in vergelijking met 2015 aangekondigd.
Vanwege de financiële problemen die deze verschuiving veroorzaakt, wordt in 2016 een terug te betalen kasvoorschot toegekend.
o    De impact van de taxshift moet nog blijken, maar nu al kunnen minderwaarden van de ontvangsten verwacht worden van ongeveer:

 • € 42.000 in 2016
 • € 190.000 in 2017
 • € 210.000 in 2018

En nog meer de daaropvolgende jaren.
o  De politiezone zal zeker een bijkomende financiering nodig hebben. In dat verband wordt de rekening 2012 van de zone afgesloten met een tekort van € 573.496 op het eigen dienstjaar; het gecumuleerde tekort bedraagt € 313.480.
o  Toch is er nog één goed nieuwtje: de daling van de btw voor schoolgebouwen tot 6%.

 • Reeds jaren schreeuwen we uit dat de Gemeente Vorst ondergefinancierd is.
 • Sinds er verschillende artikelen in de pers verschenen zijn, weet iedereen dat nu.
 • Recent is uit een ernstige studie gebleken dat de ontvangsten van het Gemeentefonds voor Vorst € 228/i bedragen, terwijl het gewestelijke gemiddelde € 270/i bedraagt en het gemiddelde voor de gemeenten van dezelfde categorie € 339/i.
 • Sinds enige tijd worden de gewestelijke overheden erop gewezen dat een groot gedeelte van het grondgebied (18 %) voor industriële doeleinden worden benut. Daarbij komt nog 26 % niet-gekadastreerde grond die geen inkomsten genereert (station, park, gevangenis), wat onvermijdelijk fiscale minderwaarden met zich meebrengt.
 • Gelet op het beginsel dat men "gemakkelijker krijgt wat men vraagt dan wat men verdient" dringt het College er bij het Gewest op aan alle compensaties te krijgen die door de zeer bijzondere situatie van Vorst worden gerechtvaardigd.
 • De financiële toestand zal slechts duurzaam kunnen verbeteren indien er rekening wordt gehouden met de specifieke lasten en moeilijkheden waar de gemeente mee te kampen heeft.

 

Terug naar boven

Afdrukken