FAQ / Tijdelijke inrichtingen op de Brusselsesteenweg en de Massenetlaan

 

Opheffing tijdelijke verkeersvoorzieningen Massenetlaan

Sinds maart 2020 heeft de coronapandemie ons mobiliteitsgedrag veranderd. Er werd een tijdelijke verkeersmaatregel in de wijk ingevoerd in mei.

Zo kregen de omwonenden meer ruimte om elkaar te ontmoeten, te bewegen en de kinderen konden veiliger spelen.

Dit systeem werd echter aangepast bij de start van het nieuwe schooljaar.

Parallel vonden er in oktober twee overlegvergaderingen plaats met veel buurtbewoners.  Doel: samen een alternatief verkeersplan uitwerken voor de wijk. De resultaten van de raadpleging en alle informatie over de volgende fasen zijn beschikbaar via de link: www.vorst.irisnet.be/nl/raadpleging-union-wijk.  

Het plan wordt momenteel uitgewerkt door een ontwerpbureau.

Ons streven is om - na een fase van studie en burgerparticipatie - het globale verkeersplan voor te stellen dat het best aangepast is aan de wijk en dat de levenskwaliteit van zo veel mogelijk bewoners bevordert.

Die doelstelling blijft, maar de concretisering ervan zal worden vertraagd als gevolg van een recente gewestelijke beslissing: 

Vivaqua kondigt de start van verschillende werkzaamheden aan in 2021 die een impact zullen hebben op de verplaatsingen in de wijk. Wij hebben Vivaqua gevraagd om u in detail te informeren over het verloop en de planning van deze werkzaamheden de komende weken.

Om ons aan deze situatie aan te passen, zullen wij vanaf 14 december de toegang tot de Massenetlaan toestaan aan automobilisten langs beide zijden van de laan tijdens de werkzaamheden van Vivaqua.

Een alternatief verkeersplan zal worden getest zodra de situatie genormaliseerd is.
Concreet betekent dit dat, aangezien de testfase van het verkeersplan moet worden uitgesteld vanwege de werkzaamheden van Vivaqua, de tijdelijke inrichting van de Massenetlaan moet worden opgeheven voordat de testfase begint.

Wat waren de beweegredenen voor de tijdelijke inrichting langs het Dudenpark?

  • In mei 2020 werd er een tijdelijke inrichting geplaatst in de Union-wijk aan de rand van het Dudenpark.

Het doel van deze tijdelijke inrichting was om meer veilige buitenruimte te bieden. De nabijheid van de parken maakte het mogelijk om een overbezetting van de groene ruimten te vermijden.

  • Vervolgens werd deze inrichting uitgebreid naar de Massenetlaan, want het transitverkeer maakte enkele smalle en steile straatjes tot snelwegen met vrachtwagens tijdens de spitsuren.

Opmerkingen: andere Vorstse wijken werden ook tijdelijk ingericht als speelstraten, maar volgens andere modaliteiten.

Welke gevolgen worden er gegeven aan deze tijdelijke inrichting?

Het gedeelte van deze tijdelijke inrichting langs:

  • de Brusselsesteenweg werd verwijderd op dinsdag 15 september;

-    de Massenetlaan blijft tijdelijk behouden om de voordelen voor het leven in een autoluwe wijk te behouden.
Deze weg blijft toegankelijk voor het bestemmingsverkeer (omwonenden, bezoekers, leveranciers, ...) via de Brusselsesteenweg en blijft afgesloten via de Lainésquare totdat het nieuwe circulatieplan voor een autoluwe Union-wijk wordt ingevoerd.

Waarom werken aan een combinatie van gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en mobiliteit op lange termijn?

Om de voordelen van rustiger verkeer in de wijk te behouden en de wijk te vrijwaren van transitverkeer, besliste het College van Burgemeester en Schepenen om de omwonenden te raadplegen in het kader van de uitwerking van een nieuw circulatieplan. Dit plan moet rekening houden met de verschillende realiteiten van de buurtbewoners.

Transitverkeer is een bron van onveiligheid, want in de spitsuren vertaalt dit zich in een stroom van ongeveer 700 voertuigen per uur, zijnde meer op de grote gewestassen zoals de Van Volxemlaan, en die stroom verdeelt zich over de verschillende straten in de wijk.
De objectieve meetgegevens waarover we reeds beschikken, tonen aan dat een deel van het probleem en een deel van de oplossing reeds aanwezig zijn.

Daarom besliste het College om een deel van de tijdelijke inrichting op de Massenetlaan te behouden tot er een algemeen herinrichtingsplan voor de wijk kan worden ingevoerd, in overleg met de omwonenden.

Komt er een evaluatie van de huidige tijdelijke inrichting in overleg met de omwonenden?

Nee, want het was nooit de bedoeling dat de huidige inrichting permanent werd. Wel moeten we rustig verkeer handhaven dat overeenstemt met de verschillende realiteiten van de wijk.

Op langere termijn is het constructiever om de omwonenden te verzamelen in het kader van een burgerraadpleging met het oog op de co-creatie van een circulatieplan voor een autoluwe wijk dat vervolgens zal worden getest en geëvalueerd.
Bijgevolg is het doel van deze raadpleging niet om de huidige – tijdelijke – inrichting te evalueren, maar wel om de omwonenden te raadplegen over een circulatieplan voor een autoluwe wijk op lange termijn.

Wat zijn de andere factoren die de verkeersstroom in deze wijk beïnvloeden?

  • In de eerste plaats werd de verkeerssituatie vóór de coronacrisis beïnvloed door de werken aan de Sint-Denijsstraat en die aan de Ruisbroeksesteenweg, twee belangrijke assen waarlangs veel pendelaars het Brussels Gewest binnenrijden.
  • Ten tweede was de verkeerssituatie tijdens de lockdown ook uitzonderlijk. In eerste instantie was er tijdens de lockdown een daling van bijna 90% in het verkeer. In een tweede fase, tijdens de opeenvolgende versoepelingen, maakte de opheffing van de beperkingen in een snel tempo het moeilijk om de impact van de hervatting van het economische en sociale leven op het verkeer te voorspellen. Bovendien werd het openbaar vervoer minder vaak gebruikt.
  • Tot slot zal de situatie de komende maanden worden beïnvloed door andere wegwerkzaamheden in de Hoogte100-wijk.

 

Welke cijfers moeten worden geraadpleegd en welke overwegingen moeten in aanmerking worden genomen?

Tijdens de toepassing van deze tijdelijke inrichting werd de openbare ruimte op een andere manier gebruikt. Er staat momenteel een ‘telraam’ op de Brusselsesteenweg, om verkeerstellingen uit te voeren. Meer info: https://www.telraam.net/nl/what-is-telraam.

De gegevens van het telraam (die u hier kunt raadplegen: https://www.telraam.net/fr/location/1003063473/2020-05-01/2020-09-09#!) tonen dat:

  • bijna 70% van de verplaatsingen te voet en op de fiets worden gemaakt.
  • het aantal voertuigen per uur is gedaald is tot de streefwaarden voor een buurtweg volgens GoodMove, d.w.z. 50-150 voertuigen per uur in de spits.
    De beperkte meetgegevens waarover we beschikken, tonen echter ook aan dat het aantal voertuigen per uur tijdens de spitsuren op de Bondgenotenstraat iets hoger ligt, maar binnen de marges van een lokale weg blijft, met +/- 130 voertuigen per uur tijdens de spits
Afdrukken