Motie met betrekking tot de regeling van de ophaling van huishoudelijk afval

Motie van de Gemeenteraad van Vorst met betrekking tot de regeling van de ophaling van huishoudelijk afval.

Gemeenteraad van 02 juni 2015


De Gemeenteraad,

Gelet op richtlijn 2008/98/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende de oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor netheid;

Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

Overwegende dat de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 5 maart 2015 in eerste lezing de nota met vijf luiken m.b.t. de verbetering van de openbare netheid in alle wijken en met de principes van de hervorming van de ophalingen heeft goedgekeurd, en dat in de regering de loop van diezelfde zitting de Staatssecretaris voor Openbare Netheid heeft opgedragen overleg te organiseren tussen de directie van het Agentschap Net Brussel en de syndicale organisaties;

Overwegende dat er nog geen enkele definitieve beslissing werd genomen m.b.t. de uitvoering van de vijf luiken op reglementair vlak en dat de Staatssecretaris voor Openbare Netheid zich ertoe verbonden heeft deze projecten ter advies voor te leggen aan de plaatselijke overheden;

Overwegende dat de door de voorgestelde maatregelen nagestreefde doelstellingen slechts kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de bevolking en de steun van de plaatselijke overheden kunnen ontvangen, en dat deze doelstellingen de volgende zijn:

 1. preventie en sensibilisering;
 2. kwaliteitsvolle diensten door het Agentschap Net Brussel;
 3. kwaliteitsvolle zakken die de ophaling van huishoudelijk en daaraan gelijkgesteld afval mogelijk maken;
 4. de opname van criteria m.b.t. netheid en afvalophaling in de inrichting van openbare ruimten en grote immobiliënprojecten;
 5. toezicht op en bestraffing van daden van onwellevendheid.


Overwegende dat deze doelstellingen moeten worden vertaald in concrete maatregelen, en dit in nauwe samenwerking met de plaatselijke overheden;

Overwegende dat de verplichte Europese doelstellingen van 50% hergebruik en recyclage van het huishoudelijk afval tegen 2020 moet worden bereikt en dat tot op heden slechts +/- 35% van het huishoudelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt hergebruikt;

Overwegende dat de witte zakken gemiddeld 50% organisch afval bevatten en dat deze een bijzonder sterke geur verspreiden en voor overlast kunnen zorgen voor de bewoners die deze in hun woning moeten bewaren;

Overwegende dat het hervormingsproject een wekelijkse ophaling voorziet van de witte, blauwe en gele zakken en dit op dezelfde dag, dat het de avondophaling afschaft en een bijkomende dag voorziet, specifiek voor de ophaling van organisch afval en groenafval;

Overwegende dat vijf gemeenten, waaronder Vorst, op dit ogenblik genieten van een proefperiode voor de ophaling van organisch afval en dat de evaluatie van deze fase niet definitief is;

Overwegende de moeilijkheden die momenteel reeds ondervonden worden door bepaalde huishoudens die verblijven in woningen die weinig aangepast zijn aan de opslag van afval;

Overwegende dat het project van de Regering nog geen antwoord heeft aangebracht voor deze bezorgdheid van talrijke burgers en dat het nuttig is te bestuderen wat er elders wordt gedaan, in het bijzonder inzake afvalophaling via containers;

Overwegende de noodzaak om enerzijds een coherent langetermijnssysteem te ontwikkelen en anderzijds een afvalophaling te organiseren die voor minder vuil op de openbare weg en voor meer comfort voor de bewoners zorgt;
 
Overwegende dat openbare instellingen wat dit betreft moeten waken over een voorbereide, heldere en efficiënte communicatie, bestemd voor alle Brusselaars;
 
Vraagt aan de Brusselse Regering:

 • de voorkeur te geven aan een efficiënte, stabiele en performante regeling van de ophaling van het huishoudelijk afval op sociaal en economisch vlak, evenals op vlak van leefmilieu;
 • om sortering en afvalvermindering in het algemeen en dat van organisch huishoudelijk afval in het bijzonder te promoten, en dit met het oog op het hergebruik of de recylcage ervan;
 • voor alle Brusselaars een regelmatige en kwaliteitsvolle dienstverlening inzake ophaling van het huishoudelijk afval te verzekeren, zonder verhoging van de kostprijs voor de bewoners;
 • in het bijzonder in de dichtstbevolkte wijken aanvullende oplossingen te ontwikkelen voor de huis-aan-huisophaling van het afval, in het bijzonder via een boven- of ondergronds containersysteem, geïnspireerd door de elders ontwikkelde voorzieningen;
 • met dit doel in het bijzonder de mogelijkheid tot plaatsing van specifieke containers tijdens de ingraving van de glasbollen te bestuderen, met het oog op de inzameling van organisch huishoudelijk afval en de aanmoediging van proefinitiatieven;
 • geen wijziging van de bestaande reglementen te overwegen wat betreft de voorwaarden van de huis-aan-huisophaling van afval, en dit tot er overleg werd gepleegd met de gemeentebesturen en er een informatiecampagne t.a.v. de bewoners werd gevoerd;
 • erover te waken dat er nauw wordt samengewerkt met de gemeentebesturen voor de uitvoering van de vijf luiken met maatregelen om de openbare netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken.


Maakt deze motie over aan de Staatssecretaris bevoegd voor Netheid, aan de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de Voorzitter van het Brussels Parlement en aan de 18 andere Brusselse gemeenten.

Afdrukken