Agenda 21

Wat is een Agenda 21?

De grote lijnen van het Vorstse actieplan!


Reeds sinds enkele jaren sluit Vorst zich aan bij een streven naar duurzame ontwikkeling. Om deze dynamiek binnen de gemeente in de startblokken te plaatsen, werd er een lokale Agenda 21 uitgewerkt. Ter herinnering, Duurzame Ontwikkeling betekent economische, sociale en milieucriteria combineren bij de uitvoering van de projecten. De beoogde doelstellingen zijn de volgende: het collectieve beter-zijn, de verbetering van de levenskwaliteit zowel in het Noorden als in het Zuiden van de planeet, voor ons en voor de toekomstige generaties.
Concreet gezien is de Agenda 21 een werkmethode die het mogelijk zal maken om, met de deelname van de lokale actoren (verenigingen, handelaars, burgers), acties van Duurzame Ontwikkeling uit te werken. De validering van het actieplan Agenda 21 door de gemeenteraad in november 2009 stelt de gemeente Vorst in staat om te antwoorden op de gewestelijke projectoproepen voor de uitvoering van de Agenda's 21.

Hieronder vindt u de projecten die door de gemeente verwezenlijkt werden in het kader van de gewestelijke projectoproep Agenda 21:"Adopteer een boomvoet" (2012)

boomvoetDe Gemeente Vorst telt duizenden bomen langs de weg. De voeten van deze bomen vormen evenveel kleine ruimten die de moeite waard zijn. Vanuit dit oogpunt heeft de Gemeente eind september 2012 het project « Adopteer een boomvoet ! » gelanceerd.
Het principe is eenvoudig: de dynamische krachten van de gemeente (burgers, verenigingen, handelaars, wijkcomités, scholen, enz.) voorstellen om één of meerdere boomvoeten te adopteren.
Zo’n project heeft ondermeer als doel om leven en kleur te brengen in een vaak te mineraal stadskader, om de openbare ruimte te verluchten, om de natuur te laten openbloeien in de stad en om onze straten om te vormen tot echte ecologische corridors tussen de parken en de grote groene ruimten.
Enkele bloeiende boomvoeten en de straat, de wijk, de gemeente wordt mooier…
Diverse gelijkaardige burgerinitiatieven hebben reeds het daglicht gezien op het Vorstse grondgebied. Het is uiteraard niet de bedoeling om de plaats van deze laatsten in te nemen maar om ze op te nemen in ons initiatief, ze te verenigen om hun visibiliteit en hun impact te vergroten.
Het project boomvoeten loopt momenteel door! Indien u een boomvoet wenst te adopteren, dient u enkel een aanvraag in te vullen bij onze diensten!
Aarzel niet en neem contact met ons op om meer te weten te komen!

"De ecologische corridor" (2013) (Brochure : ecologische corridor)

Hoe kunnen we de verschillende soorten helpen om zich in de stad te verplaatsen? Hoe kunnen we de fauna en de flora helpen om zich tussen twee perken te bewegen?
Het opzetten van ecologische corridors is essentieel om tegemoet te komen aan deze problematiek. Ze zorgen voor het behoud van de biodiversiteit en de goede werking van de verschillende ecosystemen. Zonder hun onderlinge verbinding zouden vele soorten niet over de nodige huisvesting beschikken die nodig is voor hun levenscycli.


De gemeente Vorst heeft dit project dus gelanceerd, namelijk het park van de Bempt verbinden met het adoptieproject van boomvoeten. Er werd een echte groene gang ontwikkeld en elkeen kan er op zijn manier toe bijdragen en dit, met de hulp en de steun van de gemeente. Aanplanten van hagen, vergroening en adoptie van boomvoeten, installatie van klimplanten op de gevels, opzetten van schuilplaatsen voor de fauna,…

 "Van riek tot vork" (2014)

Project dat erop gericht is om de duurzame voeding en de stadslandbouw in Vorst te ondersteunen.

"Van riek tot vork" is een project, gesubsidieerd in het kader van de Agenda 21 en van het Grootstedenbeleid. Het wordt gecoördineerd door de cel leefmilieu. Het is erop gericht de (bestaande en toekomstige) initiatieven inzake stadslandbouw en duurzame voeding in Vorst te ondersteunen.
Onder de acties verwezenlijkt in het kader van dit project tellen we:

  • de organisatie van een reeks workshops over de ecologische en productieve moestuin. Deze workshops werden begeleid door de vzw Le Début des Haricots en werden gratis aangeboden aan de talrijke deelnemers van de 8 collectieve tuinen van Vorst.
  • de plaatsing van moestuinbakken in de openbare ruimte (langs de weg) zal aangemoedigd en toegelaten worden onder bepaalde voorwaarden (de lijst met voorwaarden is beschikbaar bij de cel leefmilieu).  Bij collectieve projecten zal de gemeente haar steentje bijdragen door mee de installaties (bakken, potgrond,...) te leveren. (Mettre en ligne le règlement. Renvoie vers page verdurisation)
  • de oprichting van een participatieve bijenkorf voor initiatie waar de Vorstenaren, naast deze acties, de gelegenheid krijgen om zich vertrouwd te maken met de bijenteelt; de cel leefmilieu staat te uwer beschikking om alle nieuwe initiatieven inzake stadslandbouw en/of duurzame voeding op haar grondgebied te ondersteunen.

"De paden van het water en van de biodiversiteit"(2015)

De doelstelling van het project « de paden van het water en van de biodiversiteit » bestaat er enerzijds in het ecologische beheer van de Vorstse private en openbare groene ruimten te versterken en anderzijds de inwoners te sensibiliseren voor een duurzaam beheer van het water. In het kader van dit project zijn er twee acties aan de gang die uitgevoerd zullen worden in 2016:

  • De heraanleg van de Auguste Lumièresquare in een voorbeeld-regentuin.
  • De verwezenlijking van een didactische wandeling (op zoek naar de biodiversiteit) vergezeld van een brochure met uitleg.

"Mijnheer Fungi en Mevrouw Witloof" (2016)

Dit nieuwe project zal gezamenlijk gedragen worden door de cellen Leefmilieu van Vorst en van Sint-Gillis (Maison Eco Huis) en zal de volgende doelstellingen nastreven:

  • Een productie-eenheid van witloof in bakken ontwikkelen in de loods van de Drukkerij in Vorst;
  • Een productie-eenheid van oesterzwammen op koffiedik ontwikkelen in Sint-Gillis;
  • Vormingen en sensibiliseringsworkshops organiseren over het thema zelf-productie van oesterzwammen en witloof en van duurzame voeding;
  • Een intergemeentelijke samenwerking proberen over de thematiek van duurzame ontwikkeling.
Afdrukken